S

 
CZ
 
EN
 
DE
 
FR
 
S
 

Skadestånds- och klagomålsförfaranden

Skadeståndsförfarandetkan laddas ner i PDF-format HÄR 


 

Regler för inlämning av klagomål

 

 

I enlighet med bestämmelsen i § 2099, § 2113, § 2615, och senare i civillagen och Allmänna affärsvillkor, utfärdar SERVIX CLIMAX a.s följande regler för inlämning av klagomål:

 

 

Artikel 1

Kundens rätt att reklamera defekta produkter

 

1)        När SERVIS CLIMAX a.s. säljer produkter till sina kunder ansvarar de för att produkterna eller tjänsterna överensstämmer med tekniska standarder, att produkterna uppfyller den kvalitet, kvantitet och design som krävs, samt har förpackats på det sätt som anges i respektive avtal eller i Allmänna affärsvillkor.

 

2)        Om en defekt uppstår hos produkter som inte har levererats i enlighet med köp- eller tjänsteavtalet, har kunden rätt att reklamera dessa produkter.

 

3)        Mottagningsansvarig för klagomål , eller en person som utses av denna tjänsteman ska, ska utan onödigt dröjsmål fastställa huruvida reklamationen är motiverad eller inte. Om handhavandet av en reklamation kräver att ett expertutlåtande inhämtas (t.ex. från en materialleverantör) kan mottagningsansvarig för klagomål fastställa att denna period förlängs.

 

4)        Om ärendet rör en motor eller dess användning förbehåller sig säljaren rätten att granska de tekniska förhållandena för produktens anslutning och installation på installationsplatsen, dvs. innan produkten nedmonteras. Säljaren har rätt att skicka sin tekniker eller produktleverantörens tekniker för att granska installationen. Om säljaren eller leverantören inte har möjlighet att granska installationen på plats, har säljaren rätt att avslå reklamationen.

 

5)        Om köparen överlämnar produkterna till säljaren för reparation/garantireparation och produkterna inte är förpackade/tillräckligt förpackade, är köparen medveten om att säljaren inte är ansvarig för defekter och andra skador orsakade av transport och efterföljande hantering av dessa produkter (skador, deformation, repor, revor, osv.). Köparen kommer att debiteras för att återställa sådana skador.

Därför gäller denna bestämmelse även produktreparationer som en särskild skyldighet, t.ex. situationer där reparerade produkter inte är tillverkade av säljaren och kunden beställde reparationen (tjänsten) separat från säljarens företag.

 

6)        Klagomålet måste hanteras utan onödigt dröjsmål. Om det finns en överenskommelse om att defekten ska åtgärdas, kan tiden för hanteringen sträcka sig över en längre period. Om kunden inte är nöjd med SERVIS CLIMAX a.s.:s hantering av klagomålet kan vederbörande överklaga till domstol.

 

7)        Säljaren övertar inte några krav på villkorade betalningar av kostnader i samband med klagomålet eller ett eventuellt byte av en defekt produkt, om vederbörande inte genom avtal är skyldig att göra det.

 

 

 

Artikel 2

Inlämnande av klagomål

 

1)        Kunden måste lämna in klagomålet till mottagningsansvarig för klagomål på företagets kontor. Ett klagomål kan lämnas in via e-post, telefon eller personligen till klagomålsavdelningen under kontorstid (se avsnittet Kontakter på www.climax.cz). Kunden är skyldig att bevisa att reklamationen är berättigad, dvs. vederbörande måste kunna visa upp både defekten och köpuppgifterna (pris och tid för varans köp; kunden måste kunna visa inköpskvitto och garantibevis, förutsatt att ett sådant utfärdades). Klagomålet måste lämnas in av kunden utan onödigt dröjsmål under de perioder som anges i den tjeckiska civillagen, avsnitt § 2112 a § 2618.

 

 

 

Artikel 3

Garantiperiod och tid för inlämnande av klagomål

 

1)       Ett klagomål kommer att erkännas om:

-      Det lämnas in inom garantiperioden.

-      Villkoren som anges i produkthandboken, garantibeviset eller allmänt kända regler för handahavande av ting har uppfyllts.

-      Felet inte orsakades av felaktig hantering från kundens/användarens sida eller av vanligt slitage.

-      Garantibeviset bifogas, förutsatt att ett sådant har utfärdats.

-      Köpesumman för den levererade produkten eller tjänsten har betalats i sin helhet

 

2)        Garantiperioden är:

a)       48 månader från dagen för övertagandet av produkterna såvida inte garantivillkoren för en viss produkt anger en längre period

b)      3 månader för reparation eller modifiering av produkterna

 

3)       Garantiperioden startar när kunden (dvs. entreprenören, inte en slutkund) har tagit över produkterna. Om leveransen och övertagandet av produkterna inte slutfördes på grund av kundens otillräckliga samarbete startar garantiperioden den dag då produkten eller tjänsterna skulle ha levererats och tagits över.

 

4)        Garantiperioden får inte förväxlas med produkternas normala livslängd, dvs. den tidsperiod under vilken produkterna, förutsatt att de används på rätt sätt, kan förväntas fungera, baserat på deras egenskaper, syfte och varierande användningsintensitet.

 

5)       Kunden måste lämna in ett klagomål omedelbart efter att en defekt har upptäckts, så att klagomålet kan övervägas och lösas korrekt. Klagomål gällande uppenbara defekter (t.ex. skadade produkter) orsakade av transportföretaget måste lämnas in direkt till transportföretaget vid övertagandet av produkterna (om transporten utförs av någon annan än säljaren), eller inom 14 dagar om produkterna har levererats av säljarens interna leveransservice. När du lämnar in ett klagomål gällande en defekt orsakad av transportföretaget måste produkterna lämnas på lossningsplatsen, i originalförpackningen, för att kunna erhålla dokumentation över skadan (fotografier, video, etc.), eller ett protokoll från transportföretaget.

 

6)       Om ett klagomål löses genom att byta ut defekta produkter mot nya levereras inte de nya produkterna med någon garantiperiod. Om ett klagomål löses genom att byta ut defekta produkter mot nya omfattar garantiperioden inte perioden mellan det att kunden lämnade in klagomålet och den tidpunkt då kunden är skyldig att ta över de nya produkterna. Om ett klagomål löses genom reparation omfattar garantiperioden inte perioden mellan det att kunden lämnade in klagomålet och den tidpunkt då kunden är skyldig att ta över de nya produkterna.

 

 

 

 

 

Artikel 4

Reparerbara defekter

 

1)        Termen ”reparerbar defekt” avser varje defekt som kan repareras eller på annat sätt åtgärdas på ett sätt som inte påverkar produktens utseende, funktion eller kvalitet, och där reparationen kan utföras inom en viss tidsperiod. Säljaren har rätt att överväga defektens karaktär. Tidsfristen för åtgärdande av en defekt ska fastställs av säljaren med hänsyn till nuvarande driftsförhållanden.

 

2)        Om defekten kan repareras har kunden rätt att begära att så sker utan kostnad och i rimlig tid. Säljaren ska besluta om defekten ska åtgärdas genom reparation eller utbyte av den defekta produkten (om utbyte inte är olämpligt givet defektens art). Om det inte går att åtgärda defekten kan köparen begära en adekvat reducering av köpesumman eller återkalla avtalet.

 

3)       Om ärendet rör en reparabel defekt på en begagnad produkt har köparen endast rätt att begära att defekten åtgärdas utan kostnad och i rimlig tid; säljaren är skyldig att åtgärda en sådan defekt under den period som säljaren anger.

 

4)       Säljaren kan alltid välja att ersätta den defekta produkten med en felfri produkt istället för att åtgärda defekten.

 

5)       Om klagomålet ska lösas genom att den defekta produkten ersätts med en fungerande produkt, måste kunden returnera den defekta produkten till säljaren. Om produkten inte returneras inom två månader efter utbytet kommer kunden att debiteras inköpspriset för båda dessa produkter.

 

 

Artikel 5

Irreparabla defekter

 

1)        Termen ”irreparabel defekt” avser varje defekt som inte kan åtgärdas inom den angivna perioden. I händelse av en irreparabel defekt kan kunden välja att kräva:

a) Att produkten ersätts med en ny;

b) Att köpeavtalet avslutas och köpesumman återbetalas

 

2)        Kunden har samma rättigheter även i händelse av en reparerbar defekt som uppstår flera gånger efter reparation, eller i händelse av ett antal defekter som hindrar kunden från att använda produkten på korrekt sätt. Detta gäller i synnerhet produkter där en identisk defekt uppstår efter två föregående reparationer.

3)        Om defekten är irreparabel men inte påverkar produktens funktion i förhållande till dess syfte, har kunden rätt att begära en adekvat reducering av köpesumman. Om köpesumman har förändrats sedan kunden köpte den defekta produkten kommer köparen erbjudas en reducering inköpspriset.

 

4)       Om klagomålet ska lösas genom att den defekta produkten ersätts med en fungerande produkt, måste kunden returnera den defekta produkten till säljaren. Om produkten inte returneras inom två månader efter utbytet kommer kunden att debiteras inköpspriset för båda dessa produkter.

 

 

 

 

 

 

Artikel 6

Lösning av klagomålet genom att erbjudas en reducering av köpesumman

 

1)         Efter överenskommelse med kunde kan ett klagomål lösas genom att erbjuda en adekvat reducering av köpesumman. Om produkten åtföljs av ett garantidokument måste prisreduceringen och dess motivering anges i detta dokument. Prisreduceringen kan erbjudas av behörig personal på SERVIS CLIMAX a.s. Om köpesumman har förändrats sedan kunden köpte den defekta produkten kommer köparen erbjudas en reducering inköpspriset.

 

 

Artikel 7

Produkter som säljs till reducerade priser

 

1)        Begagnade produkter eller produkter med defekter som inte på något sätt hindrar att produkten används för det avsedda ändamålet får endast säljas till reducerat pris.

 

2)        Köparen måste informeras om att produkten har en defekt och om defektens art. Säljaren bär inget ansvar för defekter på nya eller begagnade produkter som säljs till reducerat pris.

 

3)         Om priset har reducerats i affärsändamål (t.ex. på grund av realisation) och produkten är i övrigt felfri, bär säljaren det fulla ansvaret för eventuella defekter.

 

Artikel 8

Lösa tvister

 

Tvister som uppstår i samband med ett klagomålsförfarande ska avgöras i domstol belägen på säljarens eller tillverkarens plats.

 

 

Artikel 9

Slutliga bestämmelser

 

Dessa regler för inlämning av klagomål träder i kraft 14 september 2015 och ersätter Reglerna med verkan från och med den 1 januari 2014, då Reglerna blir ogiltiga.

 

 

 

 

 
 
 
 

Jaretegs Interiör AB

Alvestagatan 31

Borås

504 33

 
 

Tel.: +4633283333

E-mail: info@jaretegs.com

Allmänna affärsvillkor | Skadestånds- och klagomålsförfaranden

 

© Copyright 2020 SERVIS CLIMAX, a.s.
All användning av innehållet, inklusive mottagande, distribution eller ytterligare åtkomst till artiklar och bilder, är förbjuden utan skriftligt tillstånd från SERVIS CLIMAX, a.s. Förbjuden.

Denna webbplats använder cookies för att tillhandahålla tjänster, anpassa annonser och analysera trafik. Information om hur du använder den här webbplatsen delas med Google. Genom att använda dem godkänner du användningen av kakor.
 

 

jag förstår

 

 

Mer information

 

 

jag förstår   Mer information

 

 

       

OFFERT OCH KONTAKT

 
 
 

Kontakt

 

  +4633283333
     
  info@jaretegs.com

OFFERT OCH KONTAKT