S

 
CZ
 
EN
 
DE
 
FR
 
S
 

Allmänna affärsvillkor

De allmänna affärsvillkoren kan laddas ner i PDF-format: HÄR


 

 

§ 1 Allmänna bestämmelser

1. Alla leveranser av produkter omfattas av dessa Allmänna köpevillkor.  Andra köpevillkor gäller inte, såvida inget annat har avtalas och angetts skriftligen. Alla villkor som ändrar dessa Allmänna köpevillkor kräver skriftligt samtycke från säljaren. 

 

2. Termen produkter som används i dessa Allmänna köpevillkor inkluderar solskyddssystem (inklusive nät för insektsskärmar) som säljs av säljaren och som beskrivs (inklusive deras design, typ, kvaliteter och priser) i säljarens produktspecifikationsdokument, prislistor och handböcker på www.climax.cz (hädanefter ”produktspecifikationen”).

 

3. Leveranserna av produkter i enskilda beställningar ska betraktas som enskilda avtal och deras rättsliga regler ska regleras av dessa Allmänna köpevillkor, såvida inget annat anges i ramavtalet eller köpeavtalet.

 

§ 2 Avtalets innehåll

De enskilda köpeavtalen ska innehålla parternas huvudsakliga skyldigheter:

a) Säljarens är skyldig att:

- enligt köpeavtalet leverera produkten som har köpts (nedan kallad ”produkten”)

- låta köparen förvärva äganderätten till produkterna som har köpts

- installation kommer inte att utföras

 
b) Köparens är skyldig att:

    - ta över produkterna som har köpts från säljaren

    - betala säljaren köpesumman för produkterna som har köpts

 

 

§ 3 Beställning och leverans av produkter

Leverans av produkterna ska utföras enligt följande:

1. Beställningen:

a) Produkterna ska levereras från säljaren till köparen baserat på köparens beställning innehållande information om produkterna i enlighet med produktspecifikationen

b) Beställningen kan göras genom att fylla i beställningsformuläret och skicka det till säljaren via fax eller e-post eller post, alternativt via webbutiken (säljarens elektroniska butik) på http://eshop.climax.cz/ (nedan kallad ”webbutiken”). Muntliga telefonbeställningar kan endast utföras under särskilda omständigheter och köparen är ansvarig för att bevisa att de levererade produkterna inte var i enlighet med beställningen.

 
c) Om köparen lämnar en beställning för regelbundna produktleveranser, eller om en större mängd produkter beställs, kan säljaren, efter köparens samtycke, fastställa att köparen har rätt till ytterligare specifikation av beställningen eller en referens. De rättsliga effekterna av sådan ytterligare specifikation träder i kraft när den har godkänts av säljaren. I samtliga fall måste dock en sådan rätt till ytterligare specifikation anges i ramavtalet mellan parterna.

 

d) Om köparens inte använder säljarens beställningsformulär ska en alternativ beställning innehålla åtminstone följande väsentligheter:

-        datum för utfärdande av beställning, datum för leverans av produkterna

- specifikation av de beställda produkterna i enlighet med produktspecifikationen (dvs. i enlighet med prislistor, produktspecifikationsdokument, osv.)

 

e) Varje beställning ska innehålla en signatur eller annan beteckning som identifierar köparen. Om beställningen görs via webbutiken betraktas köparens inloggning via sitt unika kundnummer och köparens bekräftelse av beställningen som en signatur.

 

f) Beställningen anses ha skickats in när den tagits emot av säljaren.

 

g)  Om personen med behörighet att lämna in en beställning på köparens vägnar inte namnges i ramavtalet kan beställningen lämnas in av vem som helst som köparen har beviljat behörighet, eller vars arbetsuppgifter inbegriper beställning av produkter. I händelse av någon förändring avseende personen med behörighet ska köparen meddela säljaren skriftligen. Om förändringen inte meddelas är säljaren inte ansvarig för beställningar som har lämnats in av obehörig person. I händelse av någon förändring avseende personen med behörighet kan köparen också begära ett nytt lösenord för inloggning i webbutiken. 

 

2. Godkänna beställningen, sammanfattning av varje köpeavtal

a) Om beställningen innehåller allt väsentligt som anges i dessa Allmänna köpevillkor och säljaren kan genomföra leveransen av produkterna i enlighet med beställningen, skickas beställningsbekräftelsen till köparen och säljaren ska instruera sin produktionsavdelning att börja producera produkterna. I ett sådant fall ingås avtalet när säljaren bekräftar beställningen eller instruerar sin produktionsavdelning att börja producera produkterna.

 

b) Om det inte är möjligt att producera produkterna i enlighet med beställningen, eller om beställningen innehåller fel, ska säljaren, till exempel via telefonsamtal, erbjuda köparen en ändring av beställningen.  I ett sådant fall ingås avtalet när säljaren bekräftar beställningen eller instruerar sin produktionsavdelning att börja producera produkterna i enlighet med den ändrade beställningen.  

 

c) Om beställningen görs via webbutiken ska säljaren godkänna beställningen interaktivt i listan över inlämnade beställningar i webbutiken. I dessa fall ingås varje köpeavtal när säljaren godkänner (bekräftar) beställningen i listan över inlämnade beställningar i webbutiken.

 

d) Köparen är medveten om att han eller hon har en skyldighet att kontrollera beställningsbekräftelsen (i synnerhet med avseende på oavsiktliga skriftliga fel), eftersom avtalet även ingås om bekräftelsen av erbjudandet innehåller en ändring eller variation som inte ändrar beställningsvillkoren, samt om köparen inte avböjer erbjudandet utan onödigt dröjsmål.

 

3. Beställningsändring utförd av köparen

Om köparen efter att beställningen har skickats in begär en beställningsändring ska köparen meddela säljaren detta. Beställningsändringen förutsätter säljarens samtycke. Om säljaren godkänner ändringen ska säljaren beskriva beställningsändringen, såvida inte parterna är överens om att den ursprungliga beställningen ska annulleras och en ny beställning ska lämnas in.  

 

4. Beställningsändring utförd av säljaren

a) Om säljaren upptäcker att leveransen av produkterna inte kan genomföras i enlighet med beställningen (i synnerhet med avseende på leveransdatum), ska säljaren informera köparen om detta. Om köparen godkänner de nya villkoren för leverans av produkterna ska säljaren beskriva beställningsändringen, såvida inte parterna är överens om att den ursprungliga beställningen ska annulleras och en ny beställning ska lämnas in.

 

b) Om en beställning som görs via webbutiken ändras i enlighet med punkt a), ska beställningsändringen beskrivas av säljaren i webbutikens lista över beställningar. Ändringen ska utföras genom att den ursprungliga beställningen skrivs över i en annan färger, efter samtycke från köparen. 

 

5. Beställningens fullbordan

Säljaren ansvarar inte för fel på produkter eller leveranser orsakade av ofullständiga eller felaktiga beställningar. Att korrigera beställningar i enlighet med artikel 2 § b) är säljarens rätt, inte skyldighet. Produkternas tekniska specifikation, komponenter, tillbehör, begränsande proportioner och standardkonstruktionen anges i säljarens prislistor för respektive produkter och i andra produktspecifikationer på säljarens webbplats www.climax.cz, avsnitten ”Produkter” och ”Ladda ner”, samt i webbutiken, avsnitt ”Prislistor”.

6. Leveransdatum:

a) Leveransdatumet är beroende av säljarens produktionskapacitet och möjlighet att transportera produkterna till köparen. Det begärda leveransdatumet (med hänsyn till produktions- och distributionsvillkoren) ska ingå i den beställning som köparen skickat in.

 

b) Om säljaren inte kan leverera produkterna inom det begärda datumet har säljaren rätt att fastställa ett nytt leveransdatum. Säljaren kan skjuta upp leveransdatum även om köpeavtalet redan har ingåtts. Säljaren ska informera köparen om det nya leveransdatumet. Vid beställningar som görs via webbutiken ska meddelandet skickas i enlighet med artikel 6c. Säljaren kan fastställa ett nytt leveransdatum upprepade gånger.  

 

c) Om beställningen gjordes via webbutiken och det faktiska leveransdatumet skiljer sig från leveransdatumet på beställningen ska säljaren uppdatera det faktiska leveransdatumet i webbutiken kontinuerligt.

 

d) Leveranserna sker normalt genom regelbunden veckodistribution från säljaren via en utsedda distributionsrutt i Tjeckien och Slovakien, såvida inget annat har avtalats. De leveranser som erbjuds via sådan regelbunden veckodistribution anges i produkternas prislistor eller på säljarens webbsida. 

 

e) Vid regelbundna veckoleveranser (av till exempel solskydd) fastställs tidsfristen för att skicka in beställningar till klockan 12, tre dagar före distributionsdatum. Beställningar som har tagits emot inom tidsfristen kommer att tillverkas och levereras, om möjligt, inom den utsedda distributionstiden. Om leverans önskas i andra länder än Tjeckien, Slovakien, Tyskland och Österrike måste köparen fråga säljaren om vilka tidsfrister som gäller det land dit köparen önskar få produkterna levererade.

 

7. Plats för leverans:

a) Produkterna ska levereras på den adress som köparens har angett som sin hemvist, såvida inte en annan plats anges i avtalet.

 

b) Om köparen begär leverans till annan plats än vad som anges i punkt a) ska köparen ange denna plats i beställningen. Dessutom ska köparen ange namnet på en person med befogenhet att ta emot produkterna, såvida inte denna person är köparen själv eller personen i fråga nämns i ramavtalet. Om beställningen görs via webbutiken ska köparen ange en sådan plats i fältet ”Anmärkningar”. Om säljaren i samband med leverans till en annan plats måste bära ytterligare kostnader, kan dessa kostnader komma att debiteras köparen.

 

8. Metoder för leverans och paketering

Om inget annat avtals ska transporten av produkterna till leveransstället utföras av säljaren. Transport kan ske på något av följande sätt:

a) Säljarens transportdistribution;

b) Transport via ett oberoende transportföretag; i ett sådant fall uppfyller säljaren sin skyldighet att leverera produkterna genom att överlämna produkterna till transportföretaget för leverans hos köparen. 

 

Säljaren ska informera köparen när produkterna har lämnat säljarens lokaler. Om beställningen gjordes via webbutiken ska köparen ha tillgång till informationen via avsnitten ”Beställning”, ”Skickade beställningar” och ”Beställningsstatus”.

 

Priset för transporten av produkterna till leveransstället ingår inte i priset för produkterna. Priset för transporten ska anges i enlighet med säljarens eller transportföretagets faktiska prislista och betalas utöver köpesumman.

 

Produkterna ska förpackas för transport i en PVC-förpackning eller kartong, alternativt på ett sätt som krävs för att produkterna ska skyddas. Om köparen kräver en annan typ av paketering ska köparen specificera detta i beställningen och komma överens med säljaren om lämplig justering av köpesumman.

 

9. Övertagande av produkterna, dokument som är nödvändiga för användning av produkterna

Säljaren ska fullgöra sin skyldighet att leverera produkterna till köparen enligt följande:

 

a) Om produkterna levereras genom säljarens distribution: vid överlämnandet av produkterna till köparen eller en person med behörighet. Säljaren tillåter köparen att hantera produkterna och meddela honom i tid.

b) Om produkterna levereras av transportföretaget: genom att överlämna produkterna till transportföretaget för transport till köparen. Säljaren tillåter köparen att tillämpa transportavtalets rättigheter mot transportföretaget när produkterna är märkta som leverans för köparen.

 

Köparen ska informera säljaren om vilka personer som har rätt att ta emot produkterna. Under förutsättning att köparen inte ska informera säljaren om sådana personer, kan säljaren eller det oberoende transportföretaget överlämna produkterna på leveransstället till vilken person som helst på platsen som kan bekräfta övertagandet.

Köparen ska fullgöra sin skyldighet att ta över produkterna genom att säkerställa ett den person som har rätt att ta över produkterna finns närvarande på leveransstället. Om leveransen genomförs med hjälp av säljarens distribution, ska personen bekräfta övertagandet av produkterna på följesedeln eller fakturan. Om produkterna endast levereras med en faktura ska fakturan också betraktas som följesedel. Om leveransen genomförs via transportföretaget ska den som tar över produkterna bekräfta övertagandet på ett dokument som transportföretaget medtar.  

Dokument som krävs för övertagande och användning av produkterna får endast vara följande dokument: Faktura, följesedel eller annat liknande dokument som har utfärdats av transportföretaget och överlämnas till köparen vid övertagandet av produkterna . Säljaren ska inte leverera några andra dokument.

 

 

 

 

§ 4 Köpesumma

1. Köpesumman anges i säljarens prislistor på säljarens webbsida www.climax.cz, avsnittet Produkter, Nedladdning (basköpesumman) eller webbutiken. Köpesumman som anges i prislistorna inkluderar inte moms, installation och transport.

 

2. Den totala köpesumman kan justeras i ramavtalet eller rabattstadgan. En sådan justering ska vara ett avdrag på köpesumman (rabatt).  Basköpesumman som sänks av rabatten ska betraktas som köparens individuella köpesumma. Varje förändring av det individuella köpesumman ska genomföras så att säljaren skickar en ny version av rabatten till köparen i form av en bilaga till ramavtalet (rabattstadga). Köparen godkänner den rabatterade köpesumman genom att skicka en beställning för leverans av produkter efter mottagandet av rabattändringsförslaget.

 

3. Om kostnaderna för leveranser, insatser, tjänster och el blir högre, eller om andra händelser som påverkar produktionskostnaderna och produkterna inträffar, kan säljaren ändra basköpesumman.  Säljaren ska informera köparen om sådana ändringar på www.climax.cz. Informationen ska innehålla det datum från vilket den nya basköpesumman träder i kraft (ikraftträdandedatum).  Vid ikraftträdandedatum ska priserna i webbutiken också ändras. Vid ikraftträdandet eller senare ska prislistorna på säljarens webbsida också ändras. Efter ändringen av basköpesumman ska det individuella köpesumman beräknas utifrån det nya basköpesumman.  Om ikraftträdandedatumet och datumet för ändring av prislistorna skiljer sig åt, gäller ikraftträdandedatumet.

 

4. De ändrade priserna gäller för produkter som har beställts efter att ändringen träder i kraft.

 

5. I webbutikens beställningssystem genereras produktens köpesumma automatiskt som den individuella köpesumman i enlighet med punkt 2, dvs. inklusive rabatt. Om köpesumman inte genereras som den individuella köpesumman ska köparen meddela säljaren detta genom att göra en anteckning vid respektive produkter i beställningen i webbutiken. Säljaren ska, vid behandling av beställningen, kontrollera ett sådant faktum.

 

§ 5 Betalning av köpesumma

1. Om inget annat anges ska köparen betala för produkten vid mottagandet av produkten. 

 

2. Om man enas om att köpesumman ska betalas vid mottagande av faktura, ska fakturan uppfylla minimikraven för sådan faktura enligt lagen för skatte- och bokföringsdokument. Säljarens har rätt att utfärda fakturan:

a) på leveransdatumet, dvs. vid överlämnandet av produkterna till köparen. Alternativt kan säljaren utfärda fakturan redan det datum då produkterna skickas från säljarens lokaler, dvs. före leveransdatumet.

b) den dag då produkterna överlämnas till transportföretaget i säljarens lokaler.

 

3. Fakturan ska levereras till köparen tillsammans med produkterna och kan även användas som följesedel.  Köparen ska ge den person som har behörighet att ta emot produkterna (artikel 4, §

9) behörighet att även ta emot fakturan. Fakturan kan också skickas till köparen via e-post till den adress som anges i ramavtalet eller i beställningen.

 

4. Om köparen underlåter att betala köpesumman kan säljaren stoppa andra leveranser tills utestående köpesumma har betalats; vidare kan säljaren också kräva betalning av köpesummor för övriga leveranser vid övertagandet av produkterna, eller förskottsbetalning. Säljaren ska underrätta köparen om sådana arrangemang; i webbutiken ska sådana arrangemang publiceras i beställningssystemet. 

 

5. Om säljaren tillhandahåller köparen ett så kallad diskonto, dvs. en rabatt på köpesumman vid snabb betalning, ska villkoren för ett sådan diskonto anges i detalj i ramavtalet och rabattstadgan.   

 

§ 6 Förbehåll för äganderätten

Köparen erhåller äganderätten till produkterna vid betalning av hela köpesumman. Risken för skador på produkterna flyttas till köparen ner denna tar emot produkterna eller när produkterna överlämnas till ett allmänt transportföretag.

 

Om varan installerades av köparen via en tredje part innan köpesumman betalades, ska köparen använda de pengar som mottagits från tredje part för betalning av köpesumman till säljaren.

 

§ 7 Överföring av risken för skada på produkterna

Ansvaret för skador på produkterna övergår till köparen enligt följande:

a) På leveransdatumet, dvs. när produkterna överlämnas till köparen, eller när produkterna skickas från säljarens lokaler, förutsatt att försändelsedatum inträffar före leveransdatumet.

b) Den dag då produkterna skickas till transportföretaget för transport till destinationsorten.

 

§ 8 Defekta produkter

1. Säljaren ska leverera produkterna:

a) I den mängd och enligt den specifikation som anges i köpeavtalet

b) I det skick som anges för respektive produkter i produktspecifikationen;

c) I den förpackning som anges i dessa Allmänna köpevillkor, såvida inte en annan typ av förpackning har avtalats.

2. Om produktspecifikationen inte anger produkternas skick eller design ska säljaren leverera produkter vars skick och design är lämpliga för det ändamål som anges i avtalet. Om ett sådant ändamål inte anges ska säljaren leverera produkter vars kvalitet och design motsvarar ordinär användning.

 

3. Om säljaren bryter mot skyldigheterna i punkt 1. och 2. anses produkterna defekta. Leverans av alternativa produkter, samt defekter i dokument som är nödvändiga för användning av produkterna, ska också betraktas som defekter.  Om det av transportdokumentet, följesedeln eller annan försäkran från säljaren framgår att ett mindre antal av produkten eller endast en del av produkterna levererats, gäller bestämmelser om defekta produkter inte för sådan ofullständig leverans.  

 

4. Säljaren är ansvarig för defekter som existerar i det ögonblick då risken för skada på produkterna övergår till köparen, även om risken uppstår vid ett senare tillfälle.

 

5. Köparen ska inspektera de levererade produkterna omedelbart efter övertagandet. Defekter på förpackningen, skillnader i antal och andra transportfel ska meddelas av köparen till den person som överlämnar produkterna (säljarens förare, oberoende transportföretag som hyrs in av säljaren); köparen ska också notera sådan defekt i följesedeln eller andra transportdokument. Om transporten utförs av ett oberoende transportföretag och köparen inte meddelar sådana brister vid övertagandet från det oberoende transportföretaget, förlorar köparen rätten att göra anspråk på sådana produktdefekter.  Om transporten utförs av säljarens förare och köparen inte meddelar säljaren om sådana defekter inom 14 dagar efter övertagandet förlorar köparen rätten att göra anspråk på sådana produktdefekter. 

 

6. Köparen ska inspektera den levererade produkten med avseende på funktion och fullständighet, samt andra uppenbara defekter utan onödigt dröjsmål efter att övertagit produkten. Köparen ska också meddela säljaren om sådana defekter senast 14 dagar efter övertagandet. Om köparen inte inspekterar produkterna i enlighet med föregående mening, förlorar köparen rätten att göra några anspråk som härrör från defekter som bör upptäckas vid inspektionen. Om köparen skickar produkterna till annan plats eller avser installera produkterna på en annan plats än på leveransplatsen ska köparen informera säljaren om detta i beställningen; om köparen bryter mot denna skyldighet ska köparen betala skillnaden mellan kostnaden för korrigering av defekter på den andra platsen och kostnader för korrigering av defekter på leveransplatsen.   

 

7. Om köparen inte meddelar defekten utan onödigt dröjsmål efter inspektion och adekvat behandling, ska en domstol inte tilldela köparen rätten till att hävda att produkten är defekt. I händelse av en dold defekt gäller detsamma, givet att köparen inte meddelat defekten utan onödigt dröjsmål efter adekvat behandling och inspektion. Senast två år efter leverans av produkterna – om garantiperioden är längre än två år gäller garantiperioden.

 

8. Säljaren ska tillhandahålla garanti för produkterna. Enligt garantin åtar sig säljaren skyldigheten att ansvara för att produkterna under garantiperioden är kvalificerade för ordinär användning, eller att produkterna kommer att upprätthålla sin vanliga funktion under garantiperioden.  Villkoren och omfattningen av garantin anges i en separat försäkran från säljaren i form av ett garantiutlåtande, samt i Regler för inlämning av klagomål som publiceras på säljarens webbsida www.climax.cz, avsnittet Affärer, köpevillkor, såvida inget annat anges i ramavtalet.  

 

9. Om köparen överlämnar produkterna till säljaren för reparation/garantireparation och produkterna inte är förpackade/tillräckligt förpackade, är köparen medveten om att säljaren inte är ansvarig för defekter och andra skador orsakade av transport och efterföljande hantering av dessa produkter (skador, deformation, repor, revor, osv.). Köparen kommer att debiteras för att återställa sådana skador.

Därför gäller denna bestämmelse även produktreparationer som en särskild skyldighet, t.ex. situationer där reparerade produkter inte är tillverkade av säljaren och kunden beställde reparationen (tjänsten) separat från säljarens företag.

10.  Övrig information om hur defekter ska meddelas, hur förfarandet för att lösa dem ser ut och andra frågor finns i Regler för inlämning av klagomål. Dessa regler är bindande för båda parter.  

 

§ 9 Underlåtelser

1. Om säljaren underlåter leverans av produkterna kan köparen kräva en avtalsbot på 0,05 procent av köpesumman för de produkter som inte har levererats för varje förseningsdag, såvida inget annat anges i ramavtalet.

 

2. Om köparen underlåter att betala köpesumman kan säljaren kräva en avtalsbot på 0,05 procent av det obetalda beloppet för varje förseningsdag; säljarens rätt till viten i sin helhet förblir opåverkad.

 

§10 Övriga bestämmelser

Hela förhållandet mellan parterna ska regleras av tjeckisk lag; Förenta nationernas konvention om avtal om internationell försäljning av produkter ska inte tillämpas.

 

Om säljaren oavsiktligt bryter mot skyldigheter eller skyldigheter som uppstår till följd av ett avtal, ska säljaren betala ett skadestånd till köparen. Skadeståndsbeloppet som säljaren betalar får dock inte överstiga den totala köpesumman för de defekta produkterna. Anspråk på skadestånd uppgår till maximalt dubbelt så mycket som köpesumman för de defekta produkterna om köparen åsidosätter sina rättigheter till bristfälligt fullgörande och rättigheter till skadeståndskrav utöver denna gräns.

 

Avtalsparterna är överens om att alla tvister som härrör från detta avtal, från tillämpliga beställningsavtal och från individuella köpeavtal som utförs enligt avtalet, kommer att avgöras i tjeckiska domstolar. Lokalt ansvarig för förstainstansrätten kommer att vara tingsrätten i Vsetín (om det i första insats tillfaller tingsrättens jurisdiktion), och därefter Regionaldomstolen i Ostrava (om det i första instans tillfaller regionens jurisdiktion Domstol).

 

§11 Paket

Äganderätten till produktpaketet överförs till köparen vid övertagandet av produkterna.

 

§12 Klagomålsregler

Klagomålsreglerna är en integrerad del av dessa affärsvillkor. Parternas rättigheter och skyldigheter till följd av bristande prestanda iakttar dessa regler.

 

 

§13 Övergående och avslutande bestämmelser

Dessa Allmänna köpevillkor träder i kraft 14 september 2015.

 

Dessa Allmänna köpevillkor ska gälla för enskilda köpeavtal och beställningar av de produkter som ingåtts och/eller skickats efter det datum då dessa Allmänna köpevillkor trädde i kraft.

 

 

 

 

 
 
 
 

Jaretegs Interiör AB

Alvestagatan 31

Borås

504 33

 
 

Tel.: +4633283333

E-mail: info@jaretegs.com

Allmänna affärsvillkor | Skadestånds- och klagomålsförfaranden

 

© Copyright 2020 SERVIS CLIMAX, a.s.
All användning av innehållet, inklusive mottagande, distribution eller ytterligare åtkomst till artiklar och bilder, är förbjuden utan skriftligt tillstånd från SERVIS CLIMAX, a.s. Förbjuden.

Denna webbplats använder cookies för att tillhandahålla tjänster, anpassa annonser och analysera trafik. Information om hur du använder den här webbplatsen delas med Google. Genom att använda dem godkänner du användningen av kakor.
 

 

jag förstår

 

 

Mer information

 

 

jag förstår   Mer information

 

 

       

OFFERT OCH KONTAKT

 
 
 

Kontakt

 

  +4633283333
     
  info@jaretegs.com

OFFERT OCH KONTAKT